Stand Price List

بین المللی

داخلی

1. تولید ویدئو/ اسلایدشو تبلیغاتی شرکت شما به 2 زبان در وب سایت و نمایش آن در تلویزیون غرفه شما(ویدئو تا 1 دقیقه)

2.دسترسی به کاتالوگ شرکت ها (با امکان مشاهده، ذخیره، چاپ و ارسال به دیگران)

3. قابلیت دسترسی بازدید کنندگان به غرفه شما در بخش های مختلف نمایشگاه

4. کارت ویزیت دیجیتال؛ با قابلیت مشاهده کامل اطلاعات تماس شما توسط بازدیدکنندگان

5.دریافت گزارشات کامل در زمینه بازدیدکنندگان از غرفه شما

6. فرم "ارتباط با ما" برای بازدید کنندگان از غرفه شما، پیام های ارسالی، در بخش "حساب کاربر" قابل مشاهده خواهد بود و همچنین با ارسال ایمیلی در جریان قرار خواهید گرفت

7.امکان دسترسی به کارت ویزیت بازدیدکنندگان از غرفه شما

8.امکان چت هوشمند چند زبانه بازدیدکنندگان با شما

9. با کلیک کردن بر روی آدرس وب سایت مندرج در کارت ویزیت شما، بازدید کنندگان مستقیما به وب سایت شما لینک خواهند شد

10. انتخاب متن از پیش آماده شده جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شرکت شما (به 2 زبان)

11.امکان ارائه متن مورد علاقه خود جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شما

Free
3 Months 0
$

1. تولید ویدئو/ اسلایدشو تبلیغاتی شرکت شما به 2 زبان در وب سایت و نمایش آن در تلویزیون غرفه شما(ویدئو تا 1 دقیقه)

2.دسترسی به کاتالوگ شرکت ها (با امکان مشاهده، ذخیره، چاپ و ارسال به دیگران)

3. قابلیت دسترسی بازدید کنندگان به غرفه شما در بخش های مختلف نمایشگاه

4. کارت ویزیت دیجیتال؛ با قابلیت مشاهده کامل اطلاعات تماس شما توسط بازدیدکنندگان

5.دریافت گزارشات کامل در زمینه بازدیدکنندگان از غرفه شما

6. فرم "ارتباط با ما" برای بازدید کنندگان از غرفه شما، پیام های ارسالی، در بخش "حساب کاربر" قابل مشاهده خواهد بود و همچنین با ارسال ایمیلی در جریان قرار خواهید گرفت

7.امکان دسترسی به کارت ویزیت بازدیدکنندگان از غرفه شما

8.امکان چت هوشمند چند زبانه بازدیدکنندگان با شما

9. با کلیک کردن بر روی آدرس وب سایت مندرج در کارت ویزیت شما، بازدید کنندگان مستقیما به وب سایت شما لینک خواهند شد

10. انتخاب متن از پیش آماده شده جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شرکت شما (به 2 زبان)

11.امکان ارائه متن مورد علاقه خود جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شما

Standard
3 Months $100
1 Year $300
$

1. تولید ویدئو/ اسلایدشو تبلیغاتی شرکت شما به 2 زبان در وب سایت و نمایش آن در تلویزیون غرفه شما(ویدئو تا 2 دقیقه)

2.دسترسی به کاتالوگ شرکت ها (با امکان مشاهده، ذخیره، چاپ و ارسال به دیگران)

3. قابلیت دسترسی بازدید کنندگان به غرفه شما در بخش های مختلف نمایشگاه

4. کارت ویزیت دیجیتال؛ با قابلیت مشاهده کامل اطلاعات تماس شما توسط بازدیدکنندگان

5.دریافت گزارشات کامل در زمینه بازدیدکنندگان از غرفه شما

6. فرم "ارتباط با ما" برای بازدید کنندگان از غرفه شما، پیام های ارسالی، در بخش "حساب کاربر" قابل مشاهده خواهد بود و همچنین با ارسال ایمیلی در جریان قرار خواهید گرفت

7.امکان دسترسی به کارت ویزیت بازدیدکنندگان از غرفه شما

8.امکان چت هوشمند چند زبانه بازدیدکنندگان با شما

9. با کلیک کردن بر روی آدرس وب سایت مندرج در کارت ویزیت شما، بازدید کنندگان مستقیما به وب سایت شما لینک خواهند شد

10. انتخاب متن از پیش آماده شده جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شرکت شما (به 2 زبان)

11.امکان ارائه متن مورد علاقه خود جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شما

Gold
3 Months $150
1 Year $450
$

1. تولید ویدئو/ اسلایدشو تبلیغاتی شرکت شما به 2 زبان در وب سایت و نمایش آن در تلویزیون غرفه شما(ویدئو تا 5 دقیقه)

2.دسترسی به کاتالوگ شرکت ها (با امکان مشاهده، ذخیره، چاپ و ارسال به دیگران)

3. قابلیت دسترسی بازدید کنندگان به غرفه شما در بخش های مختلف نمایشگاه

4. کارت ویزیت دیجیتال؛ با قابلیت مشاهده کامل اطلاعات تماس شما توسط بازدیدکنندگان

5.دریافت گزارشات کامل در زمینه بازدیدکنندگان از غرفه شما

6. فرم "ارتباط با ما" برای بازدید کنندگان از غرفه شما، پیام های ارسالی، در بخش "حساب کاربر" قابل مشاهده خواهد بود و همچنین با ارسال ایمیلی در جریان قرار خواهید گرفت

7.امکان دسترسی به کارت ویزیت بازدیدکنندگان از غرفه شما

8.امکان چت هوشمند چند زبانه بازدیدکنندگان با شما

9. با کلیک کردن بر روی آدرس وب سایت مندرج در کارت ویزیت شما، بازدید کنندگان مستقیما به وب سایت شما لینک خواهند شد

10. انتخاب متن از پیش آماده شده جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شرکت شما (به 2 زبان)

11.امکان ارائه متن مورد علاقه خود جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شما

Platinum
3 Months $200
1 Year $600
$

1. تولید ویدئو/ اسلایدشو تبلیغاتی شرکت شما به 2 زبان در وب سایت و نمایش آن در تلویزیون غرفه شما(ویدئو تا 1 دقیقه)

2.دسترسی به کاتالوگ شرکت ها (با امکان مشاهده، ذخیره، چاپ و ارسال به دیگران)

3. قابلیت دسترسی بازدید کنندگان به غرفه شما در بخش های مختلف نمایشگاه

4. کارت ویزیت دیجیتال؛ با قابلیت مشاهده کامل اطلاعات تماس شما توسط بازدیدکنندگان

5.دریافت گزارشات کامل در زمینه بازدیدکنندگان از غرفه شما

6. فرم "ارتباط با ما" برای بازدید کنندگان از غرفه شما، پیام های ارسالی، در بخش "حساب کاربر" قابل مشاهده خواهد بود و همچنین با ارسال ایمیلی در جریان قرار خواهید گرفت

7.امکان دسترسی به کارت ویزیت بازدیدکنندگان از غرفه شما

8.امکان چت هوشمند چند زبانه بازدیدکنندگان با شما

9. با کلیک کردن بر روی آدرس وب سایت مندرج در کارت ویزیت شما، بازدید کنندگان مستقیما به وب سایت شما لینک خواهند شد

10. انتخاب متن از پیش آماده شده جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شرکت شما (به 2 زبان)

11.امکان ارائه متن مورد علاقه خود جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شما

Free
3 Months 0
$

1. تولید ویدئو/ اسلایدشو تبلیغاتی شرکت شما به 2 زبان در وب سایت و نمایش آن در تلویزیون غرفه شما(ویدئو تا 1 دقیقه)

2.دسترسی به کاتالوگ شرکت ها (با امکان مشاهده، ذخیره، چاپ و ارسال به دیگران)

3. قابلیت دسترسی بازدید کنندگان به غرفه شما در بخش های مختلف نمایشگاه

4. کارت ویزیت دیجیتال؛ با قابلیت مشاهده کامل اطلاعات تماس شما توسط بازدیدکنندگان

5.دریافت گزارشات کامل در زمینه بازدیدکنندگان از غرفه شما

6. فرم "ارتباط با ما" برای بازدید کنندگان از غرفه شما، پیام های ارسالی، در بخش "حساب کاربر" قابل مشاهده خواهد بود و همچنین با ارسال ایمیلی در جریان قرار خواهید گرفت

7.امکان دسترسی به کارت ویزیت بازدیدکنندگان از غرفه شما

8.امکان چت هوشمند چند زبانه بازدیدکنندگان با شما

9. با کلیک کردن بر روی آدرس وب سایت مندرج در کارت ویزیت شما، بازدید کنندگان مستقیما به وب سایت شما لینک خواهند شد

10. انتخاب متن از پیش آماده شده جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شرکت شما (به 2 زبان)

11.امکان ارائه متن مورد علاقه خود جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شما

Standard
3 Months $250
1 Year $750
$

1. تولید ویدئو/ اسلایدشو تبلیغاتی شرکت شما به 2 زبان در وب سایت و نمایش آن در تلویزیون غرفه شما(ویدئو تا 2 دقیقه)

2.دسترسی به کاتالوگ شرکت ها (با امکان مشاهده، ذخیره، چاپ و ارسال به دیگران)

3. قابلیت دسترسی بازدید کنندگان به غرفه شما در بخش های مختلف نمایشگاه

4. کارت ویزیت دیجیتال؛ با قابلیت مشاهده کامل اطلاعات تماس شما توسط بازدیدکنندگان

5.دریافت گزارشات کامل در زمینه بازدیدکنندگان از غرفه شما

6. فرم "ارتباط با ما" برای بازدید کنندگان از غرفه شما، پیام های ارسالی، در بخش "حساب کاربر" قابل مشاهده خواهد بود و همچنین با ارسال ایمیلی در جریان قرار خواهید گرفت

7.امکان دسترسی به کارت ویزیت بازدیدکنندگان از غرفه شما

8.امکان چت هوشمند چند زبانه بازدیدکنندگان با شما

9. با کلیک کردن بر روی آدرس وب سایت مندرج در کارت ویزیت شما، بازدید کنندگان مستقیما به وب سایت شما لینک خواهند شد

10. انتخاب متن از پیش آماده شده جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شرکت شما (به 2 زبان)

11.امکان ارائه متن مورد علاقه خود جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شما

Gold
3 Months $375
1 Year $1125
$

1. تولید ویدئو/ اسلایدشو تبلیغاتی شرکت شما به 2 زبان در وب سایت و نمایش آن در تلویزیون غرفه شما(ویدئو تا 5 دقیقه)

2.دسترسی به کاتالوگ شرکت ها (با امکان مشاهده، ذخیره، چاپ و ارسال به دیگران)

3. قابلیت دسترسی بازدید کنندگان به غرفه شما در بخش های مختلف نمایشگاه

4. کارت ویزیت دیجیتال؛ با قابلیت مشاهده کامل اطلاعات تماس شما توسط بازدیدکنندگان

5.دریافت گزارشات کامل در زمینه بازدیدکنندگان از غرفه شما

6. فرم "ارتباط با ما" برای بازدید کنندگان از غرفه شما، پیام های ارسالی، در بخش "حساب کاربر" قابل مشاهده خواهد بود و همچنین با ارسال ایمیلی در جریان قرار خواهید گرفت

7.امکان دسترسی به کارت ویزیت بازدیدکنندگان از غرفه شما

8.امکان چت هوشمند چند زبانه بازدیدکنندگان با شما

9. با کلیک کردن بر روی آدرس وب سایت مندرج در کارت ویزیت شما، بازدید کنندگان مستقیما به وب سایت شما لینک خواهند شد

10. انتخاب متن از پیش آماده شده جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شرکت شما (به 2 زبان)

11.امکان ارائه متن مورد علاقه خود جهت صداگذاری کلیپ تبلیغاتی شما

Platinum
3 Months $500
1 Year $1500
$